Stadgar

IRAKISKA KULTURFÖRENINGEN I MALMÖ

$1  NAMN, DEFINIERINGEN OCH FÖRENINGENS SÄTE

a- Namn : Irakiska Kultur föreningen i Malmö.

b- Föreningen är en oberoende kulturell och social ideell organisation.

c- Föreningens säte: Malmö.

 $2  MÅLSÄTTNING

Irakiska Kulturföreningen i Malmö vill genom kulturella, sociala och konstnärliga verksamheter:

a-  förbättra och förstärka förhållandena mellan föreningens medlemmar, främja  kvinnors och ungdoms roll i föreningens liv med hänsyn till barnens intresse och behov.

b-   förstärka tillhörighets känslan till hemlandet och dess historia samt utveckla relationer mellan Iraks olika minoriteter.

c-   betona respekt för medlemmarnas hållningar i politik, religion och nationalitets tillhörighet.

d-   verka för att förbättra relationerna med det svenskarna och andra representerade folkgrupper i området. Detta genom att bidra med kunskaper och information om det svenska samhället och också om irakiska folket, dess historia, kultur och dess kamp för demokrati.

e-   arbeta för att uppmuntra och stimulera medlemmarnas intressen i konst, litteratur och idrott. Därmed upprätthåller föreningen olika teman och aktiviteter för detta ändamål.

f-    sträva efter upprättningar och relationer med Irakiska systerföreningar , vilkas målsättningar motsätter inte sig föreningens.

g-   skapa goda relationer och samarbeta med andra föreningar i Malmö och hela Sverige.

 

$3  MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen är den som godtar organisationens stadgar, vill verka för föreningens målsättning och betalar medlemsavgift. För att bli medlem ansöker man till föreningens styrelse om medlemskap.

Medlom som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

$4 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

$5  MEDLEMMENS RÄTTIGHETER OCH UPPGIFTER 

5-1 Rättigheter 

a- Medlemmen har rätt till att rösta och välja att bli vald till olika organ i föreningen på   demokratiska grundar.

b- Medlemmen har rätt till att delta i alla föreningens aktiviteter och verksamheter.

c- Medlemmen har rätt till att öppet kritisera föreningen olika ansvars organ och ha kontroll över all typ av föreningens verksamhet.

5-2 Uppgifter

a- Varje medlem må respektera för föreningen bestämmelser.

b- Medlemmen ska vara med möten som hölls av föreningen.

c- Medlemmen ska inte motarbeta föreningens stadgar, verksamhet och ändamål.

 

$6  Årsmöte

Ordinarie årsmöte är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före januari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet och årsberättelse ska avsändas till alla medlemmar senast fyra veckor innan mötet skall äga rum.

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a- Mötets öppnande.

b- Fastställande  av röstlängd.

c- Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

d- Fastställande  av dagordning.

e- Val av ordförande och sekreterare av årsmötet.

f- Val av protokolljusterare och rösträknare.

g- Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

h- Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

i- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

j- Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår.

k- Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

l- Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

m- Val av ordförande i föreningen.

n- Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

o- Val av revisorer samt suppleanter.

p- Val av ledamöter i valberedningen.

q- Övriga anmälda ärenden enligt av årsmötet fastställd dagordning.

r- Årsmötets avslutande.

 

$7 Beslut, omröstning och beslutmässighet

a- Röstning sker öppet. Vid val skall dock omröstningen vara sluten om någon kräver det. För att ett beslut skall kunna tas krävs enkel majoritet ( om inte något annat särskilt stadgas). Vid lika röstetal gäller ordförandens mening, utom vid sluten omröstning. Då avgör lotten.

b- Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för föreningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

c- Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

d- Röstberättigade är den som erlagd den årliga medlemsavgiften. Varje medlemskapberättigar till en röst.

e- För att vara vald fordras mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Om detta röstetal inte uppnås förrättas omval mellan dem som erhållet de högsta röstetalen men som inte fått mer än hälften av de vid valet avgivna rösterna. Vid omvalet är de kandidater valda som erhållit de flesta rösterna. Vid lika röstetal i omval sker avgörandet genom lottning.

 

$8 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra möte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 

 

$9 Ordinarie medlemsmöten

a- Föreningen skall hålla minst två medlemsmöten per kalenderår för att diskutera föreningens verksamhet.

b- Varje medlem har rätt att framlägga förslag vid ordinarie möte.

c- Mötet fattar beslut om antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet är mer än hälften av antal av föreningens röstberättigade medlemmar.

 

$10 Styrelsen

a- Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ.

b- Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

c- Inom sig utser styrelsen sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

d- Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

e- Avgår ordförande under mandatperiod utser styrelsen en ordförande bland sittande ledamöter som fungerar fram till nästkommande årsmöte.

f- Styrelsen sammanträder en gång i månaden på kallelse av ordföranden eller sekreteraren.

g- Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

h- Styrelsen ledar föreningens verksamhet,  företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

i- Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

j- Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

 

k- Ordföranden:

1. är den officiella talesman av föreningen.

2. styr styrelsens möten och fullföljer utförandet av besluten som togs under årsstämman.

3. undertecknar lagenliga handlingar  och kan också underteckna intäkter och utgifter.

l- Sekreteraren:

1. utför ordförandens jobb vid hans/hennes frånvaro.

2. följer föreningens aktiviteter tillsammans med de andra medlemmarna i styrelsen.

3. skriver protokoll, tar hand om arkivet och övriga administrativa arbeten.

m- Kassörn:

1. har ansvaret om föreningens budget.

2. har ansvaret om intäkter, utgifter och samling av årsavgiften.

3. registrerar föreningens medlemmar.

4. är den ansvariga tillsammans med ordföranden till projektens budget som föreningen är deltagare i.

5. redovisar föreningens ekonomi på styrelsens möte varje kvartal.

 

 

$11 Valberedning

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter (varav en är sammankallande) och har till uppgift att föreslå årsmötets funktionärer samt om – eller nyval av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

 

$12 Räkenskaper och revision

Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Vid årsmötet väljs två revisorer och en suppleant. Revisorerna skall granska räkenskaperna.

Till årsmötet skall revisorerna avge berättelse över föregående års förvaltning samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet  för styrelsen.

 

$13 Uteslutning ur föreningen

En medlem som bryter mot stadgaren eller motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadar föreningens intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett  att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig på en av de styrelsens mötena.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutningen till årsmötet, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

 

$14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgaren får ges såväl av medlem som styrelsen.

Förslag till sådan förändring skall, för att kunna behandlas vid årsmötet senast två veckor före detta ha inlämnats till styrelsen, som framlägger förslaget på mötet jämte eget yttrande.

 

$15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten. Minst sex månader skall ha förflutit mellan mötena. För beslut fordras 3/4 majoritet av rösterna vid vartdera tillfället. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande målsättning.

Kopia  av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.